Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Carriere Optiek Webshop en de consument. 

Naast haar eigen Voorwaarden volgt Carriere Optiek Webshop de regels omtrent de Wet kopen op afstand.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Carriere Optiek Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Carriere Optiek Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Carriere Optiek Webshop zijn vrijblijvend en Carriere Optiek Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Carriere Optiek Webshop. Carriere Optiek Webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Carriere Optiek Webshop dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW  tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op de volgende manieren: Met een bank-/giro overschrijving of met een door Carriere Optiek Webshop geaccepteerde online betaaldienst.

3.3 Indien er wordt gekozen voor overschrijving geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Carriere Optiek Webshop bent u een bedrag van vierentwintig euro en vijftig cent (Euro 24,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Carriere Optiek Webshop haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Carriere Optiek Webshop om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Carriere Optiek Webshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Carriere Optiek Webshop

Artikel 4. Levering

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Carriere Optiek Webshop zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven levertijd te realiseren. Zodra Carriere Optiek Webshop kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Carriere Optiek Webshop hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd. Indien de levering, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor overdracht of verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Carriere Optiek Webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Carriere Optiek Webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Carriere Optiek Webshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Carriere Optiek Webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Carriere Optiek Webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u als consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Carriere Optiek Webshop te retourneren. U maakt dan gebruik van de afkoelingsperiode/herroepingsrecht. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, de eventuele verzegeling niet verbroken is en het product in de originele onbeschadigde verpakking wordt geretourneerd. Zie voor de procedure de pagina Retouren.

7.4 Carriere Optiek Webshop is niet aansprakelijk voor schade door of medische behandeling voortvloeiend uit gebruik en/of oneigenlijk gebruik van de aangeboden producten.

7.5 Indien u een suggestie of klacht heeft raden wij u aan om dit eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@carriereoptiek.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling  via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Carriere Optiek Webshop, danwel tussen Carriere Optiek Webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Carriere Optiek Webshop, is Carriere Optiek Webshop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Carriere Optiek Webshop.

Artikel 9. Garantie

9.1. Carriere Optiek Webshop hanteert de garantie op geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Carriere Optiek Webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Carriere Optiek Webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Carriere Optiek Webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Carriere Optiek Webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Carriere Optiek Webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Carriere Optiek Webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Carriere Optiek Webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Carriere Optiek Webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Carriere Optiek Webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende nietige bepaling komen te vervallen, waarbij onverlet de overige bepalingen in tact blijven. De nietige bepaling wordt vervangen door een door Carriere Optiek Webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Carriere Optiek Webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

12.3 In het geval van een geschil dient de klant dit allereerst binnen een redelijke termijn aan Carriere Optiek Webshop kenbaar te maken. Dit kan schriftelijke, per aangetekende brief, kenbaar worden gemaakt. Carriere Optiek Webshop zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen.

Artikel 13. Dochter onderneming

13.1 Carriere Optiek Webshop is een dochteronderneming van Carriere Optiek V.O.F te Weesp en werkt via haar eigen Voorwaarden. Naast haar eigen Voorwaarden volgt Carriere Optiek Webshop de regels omtrent de Wet kopen op afstand. Carriere Optiek Webshop heeft niets met de Voorwaarden van Carriere Optiek V.O.F. te maken.

13.2 De vermelde prijzen van producten en/of diensten bij Carriere Optiek Webshop gelden niet bij Carriere Optiek V.O.F.

13.3 Service op producten en diensten verlopen uitsluitend via Carriere Optiek Webshop en niet via Carriere Optiek V.O.F.

Artikel 14. Product omschrijving

14.1 De afbeelding van het product in de webshop kan afwijken van het daadwerkelijke product.

© 2019 - 2021 Carriere Optiek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel